ID PW
chinese study center หน้าหลัก
WELCOME TO CHINESE STUDY CENTER

อาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

อาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ บนพื้นที่ ๕ ไร่ เป็นอาคารทรงจีน ๓ หลัง อันประกอบด้วยตึกนิทรรศการ ตึกเอนกประ- สงค์ และตึกห้องสมุดและสำนักงาน อาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่ตั้งของสองหน่วยงาน  คือ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาหน่วยงานทั้งสองมีภารกิจที่ส่งเสริมกัน